கண்கள் சொல்லும் காயங்கள்


கண்கள் சொல்லும் காயங்கள்,
நெஞ்சின் ஓரம் ஈரம் தான்,
வாழும் மனிதர்களுக்குள்ளே எத்தனை எத்தனை மாற்றங்கள்,
ஒருவன் வாழவேண்டும் என்று,
மற்றவன் சாவது எந்த விதத்தில் நியாயமாகும்?

படைத்தவனா பிரித்து வைத்தான்?,
உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று வைத்தான்?
மதங்கள் என்னும் பெயராலே,
மதம் பிடித்து கொல்ல வைத்தான்?

சுயநலம் பிடித்த மனிதா நீ,
இறைவனை காரணம் காட்டாதே!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *