பறந்திடு விண்ணைத்தாண்டி

இமயம் என்ன உயரம்,
அதனால் இல்லை துயரம்,
சிறகுகள் விரிப்போம்,
காற்றினில் மிதப்போம்,
இலட்சியம் எதுவோ அதையே பிடிப்போம்.

விதி தட்டி பரித்தாலும் அதை
எட்டி பிடித்திடுவோம், சதி என்ன செய்தாலும் அதை
முட்டி தகர்த்திடுவோம்,
முடிவெடு தோழா உழைத்திட
வெற்றி நம் கையில்கிடைத்திட

நீலக்கடல் என்ன ஆழம்,
அதனால் இல்லை ஓலம்,
மூச்சினை பிடிப்போம், முத்துக் குளிப்போம்,
செல்வங்கள் பலவும் வாறி எடுப்போம்.

விதி தட்டி பரித்தாலும் அதை
எட்டி பிடித்திடுவோம், சதி என்ன செய்தாலும் அதை
முட்டி தகர்த்திடுவோம்,
முடிவெடு தோழா உழைத்திட
வெற்றி நம் கையில்கிடைத்திட

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *